News
HomeNews
 

ELECRAMA 2018 - flagship show of the Indian Electrical Industry - 10-14 March 2018 at India Expo Mart, Greater Noida, Delhi NCR

Posted on : 20-01-2018 | Back | Print

ELECRAMA 2018 will be held from 10th to 14th of March 2018 at India Expo Mart, Greater Noida, Delhi NCR India.

ELECRAMA is the flagship showcase of the Indian Electrical Industry ecosystem and the largest congregation of the power sector in India. ELECRAMA brings together the complete spectrum of solutions that powers the planet. The exhibition covers the entire gamut of electricity namely:  generation, transmission, distribution, power electronics, renewables, powerstorage, electromobilty and automation.

ELECRAMA is organised by Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEMA), the apex industry association of manufacturers of electrical, industrial electronics and allied equipment in India. Its 800 member organisations encompass the complete value chain in power generation, transmission and distribution equipment; and represent a combined annual turnover in excess of US$ 25 billion and have contributed to more than 95% of the power equipment installed in India.

ELECRAMA-2018 features many interesting initiatives and conferences that reach out to some of the key constituents of the global electricity business like:

  • World Utility Summit : a pioneering thought leadership forum, which attempts to set the agenda for the future, actively playing the role of a key enabler for the eco-system and to develop optimal solutions, technology & products. www.worldutilitysummit.org

  • ChangeXchange 2018 – 4th Reverse Buyer-Seller Meet : ChangeXchange is being organised together with ELECRAMA-2018. It has special hosted buyer packages for buyers from countries of Africa, ASEAN, CIS, SAARC, and Middle East.  www.ieema-rbsm.in

  • EtechNxt : a hybrid new age platform that combines the experiential elements and conversations, state-of-the-art showcase of products and solutions companies and startups on the cutting edge of technology, supported by high quality conference.

For further communication

Please get in touch with reema.shrivastava@ieema.org.

Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association

85 A, First Floor, Rishyamook Building, Panchkuian Road, New Delhi – 110001

Tel: +91 112336 3013/14  (Board), 23747421 Dir. || Fax: +91 11 23363015

Web: www.ieema.org

ELECRAMA 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 10 -14/3/2018 tại Indian Expo Mart, Greater Noida, Delhi NCR India

https://elecrama.com

ELECRAMA là triển lãm trưng bày hệ sinh thái điện công nghiệp Ấn Độ hàng đầu và là sự kiện lớn nhất của ngành điện ở Ấn Độ. ELECRAMA tập hợp đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho hành tinh này. Triển lãm giới thiệu đầy đủ phạm vi của ngành điện: sản xuất, truyền tải, phân phối, điện điện tử, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và tự động hóa.

ELECRAMA được tổ chức bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Điện và Điện tử Ấn Độ (IEEMA), đây là hiệp hội ngành công nghiệp cao cấp của các nhà sản xuất điện, điện tử công nghiệp và thiết bị liên quan ở Ấn Độ. Tổ chức này gồm hơn 800 thành viên bao gồm chuỗi giá trị đầy đủ trong lãnh vực phát điện, truyền tải và phân phối điện; và các thành viên IEEMA đóng góp doanh thu hàng năm trên 25 tỷ USD và đã lắp đặt hơn 95% thiết bị điện ở Ấn Độ.

ELECRAMA-2018 sẽ cho thấy nhiều sáng kiến và hội nghị được tổ chức giúp doanh nghiệp trao đổi những vấn đề điện toàn cầu như:

World Utility Summit (Hội nghị dùng điện thế giới): một diễn đàn cho lãnh đạo sáng tạo tiên phong để thiết lập chương trình nghị sự cho tương lai, tích cực đóng vai trò là chìa khoá cho hệ sinh thái và phát triển các giải pháp, công nghệ và sản phẩm tối ưu. www.worldutilitysummit.org

ChangeXchange 2018 - 4th Reverse Buyer – Seller Meet (Hội nghị giao thương cho người mua & người bán 2018 - lần thứ 4): Hội nghị này được tổ chức cùng với ELECRAMA-2018. Hội nghị ngày mời cháo gói dịch vụ đặc biệt cho các nước nhập khẩu tới từ Châu Phi, ASEAN, CIS, SAARC, và Trung Đông. www.ieema-rbsm.in

EtechNxt: một nền tảng thời đại mới kết hợp các yếu tố kinh nghiệm và các cuộc hội thoại, giới thiệu các sản phẩm mới nhất và giải pháp cho các công ty và doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ tiên tiến.

Để biết thêm thông tin

Vui lòng liên hệ với reema.shrivastava@ieema.org.

Hiệp hội các nhà sản xuất Điện và Điện tử Ấn Độ

85 A, Tầng 1, Toà nhà Rishyamook, Đường Panchkuian, New Delhi - 110001

Điện thoại: +91 112336 3013/14 (Ban), 23747421 Dir. || Fax: +91 11 23363015

Web: www.ieema.orgGo to Top | Back | Print